JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
โครงการทุนแลกเปลี่ยนอาเซียน TopUp : ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 29 มีนาคม – 11 เมษายน 2563

โครงการทุนแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน บริษัท ท๊อปอัพ เลินนิ่ง จำกัด ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ที่ได้รับประสบการณ์และพื้นฐานที่ดีทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ ได้ร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติในประเทศมาเลเซีย R.E.A.L School ได้จัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาไทย – มาเลเซีย ขึ้น เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้รับโอกาสในการพัฒนาทางด้านการศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน และการได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับการศึกษาต่อในอนาคต  และได้ทำหน้าที่เป็นยุวทูตของประเทศในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมประเทศมาเลเซีย และสังคมโลกอีกด้วย
 

ลักษณะของโครงการทุนแลกเปลี่ยนอาเซียน TopUp
การคัดสรร
 1. นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง และมีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของโรงเรียน R.E.A.L   School
 2. คะแนนสอบต้องถูกจัดลำดับเป็นช่วงคะแนนเพื่อจัดลำดับทุนสมทบ โดยบริษัทจะออกให้ตามสัดส่วนคะแนน 20 ลำดับแรก
 3. โครงการแลกเปลี่ยนภาษา การศึกษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ นักเรียนไม่สามารถเลือกได้ว่าจะได้อยู่ Campus ไหนของโรงเรียน
 4. เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอยู่ในหอพักโรงเรียนประจำ โดยมีระบบเพื่อน Budy ชาวต่างชาติค่อยดูแลตลอด และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาโครงการทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
 5. โครงการฯ ดำเนินการในทุกกิจกรรม โดยเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก จะมีเจ้าหน้าที่ ท๊อปอัพ เลินนิ่ง และอาจารย์ คอยดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และฝึกฝนทักษะในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ  ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ
 2. ส่งเสริมให้เยาวชนไทย ได้มีประสบการเรียนรู้ในชั้นเรียนวิชาต่างๆ ในระดับภาษาอังกฤษของตนเอง ตามวิชาเรียนในชั้นเรียนของ โรงเรียน R.E.A.L School โดยมีนักเรียนของโรงเรียนท้องถิ่น คอยดูแลตลอดระยะโปรแกรมที่เรียน
 3. เพื่อให้เยาวชนจะได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษาที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งความรู้ต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย
 4. เพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติ และมีโอกาสนำวัฒนธรรมของประเทศไทยไปเผยแพร่ในประเทศมาเลเซียตามโอกาสอันควรส่งผลให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและประเทศไทย มากขึ้น
 5. เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจ และเน้นความเป็นผู้นำ
 6. เพื่อส่งเสริมให้เยาชนได้ใช้ปฏิภาณไหวพริบไห้ตรงตามสถานการณ์ทั้งเพื่อตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุตั้งแต่ 10-17 ปี
 2. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติดี ไม่ติดสารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย
 3. พร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ และโรงเรียน R.E.A.L School
 4. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
 5. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
 6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 
ข้อกำหนดทั่วไป
 1. ทุนสมทบในการเข้าร่วมโครงการฯจัดตามช่วงลำดับคะแนนสอบ ผู้สอบผ่านจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนรายงานตัวตามวันที่กำหนด
 2. ค่าใช้จ่ายทุนสมทบเข้าร่วมโครงการฯ ลดหลั่นตามช่วงลำดับคะแนนการสอบตามาตารางข้างล่างนี้
 3. ค่าเข้าร่วมโครงการฯ ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าซื้อสินค้า ค่าอาหาร/เครื่องดื่มนอกรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินในการเดินทาง (นักเรียนซื้อตั๋วเครื่องบินเอง หรือให้โครงการฯ ดำเนินการ)
 
ค่าโครงการ
 1. ค่าสมัครสอบคนละ 200 บาท
 2. ค่าโครงการเต็ม 48,000 บาท รวม
 • ค่าที่พัก 14 วัน
 • ค่าอาหาร (3 มื้อ/วัน)
 • ค่าเรียน
 • ค่าเดินทางจากหอพักนักเรียน
 • ค่าสถานที่ในการทำกิจกรรมนอกสถานที่
 • ค่าเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
 • ค่าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในประเทศไทยก่อนการเดินทาง
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุค่าเรียน
 1. รายละเอียดทุนสมทบตามรายละเอียด
 
คะแนนอันดับ  ทุนสมทบ (บาท) ผู้รับทุนจ่าย (บาท)
1 15,000.00 33,000.00
2 10,000.00 38,000.00
3 7,000.00 41,000.00
4 5,000.00 43,000.00
5 4,000.00 44,000.00
6 3,000.00 45,000.00
7 3,000.00 45,000.00
8 3,000.00 45,000.00
9 3,000.00 45,000.00
10 2,000.00 46,000.00
11 2,000.00 46,000.00
12 2,000.00 46,000.00
13 2,000.00 46,000.00
14 2,000.00 46,000.00
15 1,000.00 47,000.00
16 1,000.00 47,000.00
17 1,000.00 47,000.00
18 1,000.00 47,000.00
19 1,000.00 47,000.00
20 1,000.00 47,000.00
 
 
 
วิธีการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท
    กรุณาโอนเข้าบัญชี
     2.1 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 130-709-164-3 ชื่อบัญชี นางสาวกุศล ขำพานนท์
     2.2 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 050-0-14667-5  ชื่อบัญชี นางสาวกุศล ขำพานนท์
     2.3 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 038-8-41305-0  ชื่อบัญชี นางสาวกุศล ขำพานนท์
     2.4 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี117-245376-1 ชื่อบัญชี นางสาวกุศล ขำพานนท์
     จากนั้นส่งสลิปใบโอนมาที่ Line ID: kusolfai หรือ topuptravel หรืออีเมล topteam@topuplearning.co.th
3. มาสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด (สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ )
4. ฟังผลการสอบ ประกาศทุน
5. รายงานตัว และลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าโครงการ การชำระเงินแบ่งเป็น 3 งวด
    งวดที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2563 จำนวน 10,000 บาท
    งวดที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 20,000 บาท
    งวดที่ 3 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนที่เหลือหลังจากหักส่วนลดทุนไปแล้ว
    กรุณาโอนเข้าบัญชี โดยโอนเข้าบัญชี
     5.1 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 130-709-164-3 ชื่อบัญชี นางสาวกุศล ขำพานนท์
     5.2 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 050-0-14667-5  ชื่อบัญชี นางสาวกุศล ขำพานนท์
     5.3 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 038-8-41305-0  ชื่อบัญชี นางสาวกุศล ขำพานนท์
     5.4 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี117-245376-1 ชื่อบัญชี นางสาวกุศล ขำพานนท์
     จากนั้นส่งสลิปใบโอนมาที่ Line ID: kusolfai หรือ topuptravel หรืออีเมล topteam@topuplearning.co.th
6. ปฐมนิเทศน์ก่อนเดินทาง
7. นักเรียนซื้อตั๋วเครื่องบินเอง หรือจะให้ทางโครงการดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินให้ในราคาตามความเป็นจริงของสายการบิน ณ ขณะนั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

***โปรดอ่านเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081 – 445 – 9593, 063-483-5858, 086-567-7260 Line ID: kusolfai หรือ Line ID: topuptravel หรือ funnytour
คลิก เพื่อดาวโหลด รายละเอียด
คลิก เพื่อดาวโหลด ใบสมัครR.E.A.L School
 
R.E.A.L School เป็นส่วนหนึ่งของ R.E.A.L Education  ประเทศมาเลเซีย เปิดการสอนมามากว่า 30 ปี เปิดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปีจนถึงอายุ 18 ปี นักเรียนของโรงเรียนจะเป็นทั้งชาวมาเลเซียและนักเรียนนานาชาติ (เกาหลี ไตหวัน ญี่ปุ่น และบุตรหลานชาวตะวันตกที่ทำงานในประเทศมาเลเซีย) สอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระบบการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนตามแบบฉบับของประเทศอังกฤษ โรงเรียนจะมีด้วยกัน 3 แคมปัส ได้แก่ Shah Alam Campus, Cheras Campus ในกรุง กัวลาลัมเปอร์ และ Johor Bahru Campus. สำหรับโครงการนี้จัดให้นักเรียนที่ Shah Alam Campus และ Cheras Campus
การเรียนการสอนของ R.E.A.L School ใช้หลักสูตรการสอนของเคมบริด (Cambridge Program) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งนักเรียนของ R.E.A.L School ได้รับรางวัล และถูกจัดอันดับให้เป็นโรงเรียน “Top in the world”, “Top in Malaysia” และถูกจัดให้เป็นโรงเรียน “High Achiever” ในการสอบ Cambridge IGCSE  นอกจากนี้ R.E.A.L School ยังเป็นหนึ่งในโรงเรียนไม่กี่โรงเรียนในมาเลเซียที่ได้รับการรับรองให้เปิดโปรแกรม “Cambridge Practical Science program”

 
หลักการสอนของ R.E.A.L School
มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้สร้างและแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา พร้อมกับเน้นให้นักเรียนได้รู้จักแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การแสดง กีฬา การเข้าถึงชุมชน เพื่อให้นักเรียนที่จบออกมามีความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ ประสบการณ์ และทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะทักษะชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง  ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน